1. האתר ותנאי השימוש בו
 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של DNA Investors. תנאי השימוש להלן מסדירים את הגישה והשימוש באתר www.dna-investors.com והתוכן שבו, לרבות, אך לא רק, כל התכנים, החומרים, שירותים, ממשקים ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר החברה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, רישום, לוגו, תוכן אודיו-וויזואלי, והנפשה המוצגים באתר (ביחד להלן: "האתר").
  חברת D&A Texas investments LLC (להלן: "החברה") הינה הבעלים והמפעילה של האתר.
 2. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את התנאים וההוראות המפורטות להלן. האתר והתכנים בו מוצעים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה, במדיניות הפרטיות וביתר התכנים המוצגים באתר (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש לפני שאתם ניגשים או משתמשים באתר. הוראות תנאי השימוש יחולו, ללא תנאי, על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש באתר והן מהוות הסכם בין החברה לבין הגולשים (להלן: "המשתמש/ים"). בתנאי השימוש ובכל מקום אחר באתר לשון זכר גם נקבה במשמע ולהיפך. לשון יחיד גם רבים במשמע ולהיפך, הכל לפי ההקשר.
 3. גישה או שימוש בחלק כלשהו של האתר משמעם הסכמה להיות כפופים לתנאי השימוש. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש במלואם, אינכם רשאים לגשת לאתר או לעשות שימוש באתר. השימוש באתר מותנה במילוי אחר תנאי השימוש.
 4. התקנון חל על השימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, טלפון סלולרי, מכשיר טאבלט וכיוצא באלה.
 5. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלו, תגברנה הוראות תנאי השימוש.
 6. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
 7. החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, אולם, על אף מאמצי החברה, פעילות האתר עשוי להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.
 8. השימוש באתר הינו למטרת שימוש פרטי אישי של המשתמשים בלבד ואסור להשתמש באתר ו/או בתכנים המוצגים במסגרתו באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/או לשם העתקה, שכפול, שיווק האתר לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
 9. החברה רשאית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, זמינות כל תוכן שבו ו/או להפסיק את פעולתו והכל מבלי ליתן הודעה על כך.
 10. החברה אינה מתחייבת כי כל קישור שימצא באתר יהיה תקין ו/או יוביל לאתר אינטרנט פעיל. לחיצה על קישור שבאתר עשויה להוביל לאתרים שאינם בבעלות החברה ושהחברה אינה אחראית לתכניהם, מהימנותם, נתוניהם, פרטיות נתוני גולשיהם ומשתמשיהם ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
 11. החברה עושה מאמצים שכל האמור והמופיע באתר יהא נכון, מדויק, שלם ועדכני. יחד עם זאת, כתמיד, תקלות וטעויות תתכנה ולרבות אך לא רק טעויות תוכן, טעויות טכניות, טעויות סופר, השמטת מידע, שיבושים וכיוצ"ב.
 12. המידע המוצג באתר ואשר יוצג למשקיעים, לרבות כל מספר ותיאור, הינו מידע אשר בחלקו צופה פני עתיד ומבוסס, בין היתר, על הצהרות המוכרים הישירים של הנכסים וכן על הערכות החברה, ומשקף, להבנתה, את הנתונים המתבססים על מצב השוק היום ואשר יכולים להשתנות במהלך תקופת ההשקעה.
 13. לפיכך, כל שימוש במידע הינו באחריות המשתמש בלבד ואין לראות במידע שבאתר משום המלצת שימוש ו/או המלצה להשקעה ו/או חוות דעת ו/או יעוץ משפטי. כמו כן, אופי הפעילות הדינמי של החברה מותאם לתנאי שוק הנדל"ן בארה"ב, המשתנה באופן תדיר מבלי יכולת לחזות באופן מדויק את תנודות השוק, ועל כן החברה לא תהיה אחראית לדיוקם המוחלט של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים לחברה ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
 14. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר, לרבות עוולת לשון הרע.
 15. על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות לחברה ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן החברה תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 16. כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר. החברה לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
 17. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את החברה מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 18. הפרסום באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד של נכסים לרכישה מאת המוכרים הישירים, ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי. הנתונים מלאים ומפורטים הקיימים אצל החברה לגבי הנכסים להשקעה מאת המוכרים הישירים ימסרו במסגרת פרטנית באמצעות יצירת קשר של הרוכש עם החברה. לפיכך, האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
 19. כמו כן, המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בהתאם, אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה כלשהי ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.
 20. החברה אינה מורשה לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת האתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. האתר מפרסם אפשרויות להשקעה מטעם המוכרים הישירים בלבד!
 21. לפיכך, על אף שהחברה נוקטת במאמצים גדולים על מנת לכלול באתר האינטרנט מידע מהימן, מדויק ועדכני, בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים באתר על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
 22. החברה רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש או נימוק.
 1. קנין רוחני
 1. האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, השיטות, התמונות וסימני המסחר המוצגים באתר (להלן: "תכני האתר"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם ו/או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. אין בתכנים המוצגים באתר ו/או באמור בתכנים אלו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים במסגרת התכנים המוצגים באתר ללא ההסכמה מראש בכתב של החברה.
 3. אין לעשות שימוש בלוגו של החברה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 5. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי החברה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.
 6. שמה של החברה וסימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד או שניתנה הרשאה לשימוש בהם מטעם בעל הזכויות. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.
 7. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי שימוש אלה בלבד.
 8. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
 9. ויובהר, כי החברה אינה אוספת או שומרת כל מידע שהוא על משתמשים באתר.
 1. הפרת תנאי השימוש
 1. הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:
 • לחסום את גישת המשתמש לאתר;
 • לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.
 1. שונות
 1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 2. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו לפי תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
 1. סמכות שיפוט
 1. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הללו.